Nghị quyết, quyết định

Danh sách tin tức

Nghị quyết bổ nhiệm Tổng Giám Đốc của Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS

Bổ nhiệm TGĐ Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS: bà Nguyễn Ngô Thị Thu Phương.

01/04/2020

Nghị quyết vv miễn nhiễm Tổng Giám Đốc của Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS

Miễn nhiệm TGĐ Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS: ông Trần Tiến Thăng.

01/04/2020

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 23/03/2020

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 23/03/2020

23/03/2020

BBH và NQ ĐHCĐ bất thường về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Vũ Phương Liên, bổ nhiệm thành viên HĐQT Nguyễn Hoàng Việt ngày 09/09/2019

BBH và NQ ĐHCĐ bất thường về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Vũ Phương Liên, bổ nhiệm thành viên HĐQT Nguyễn Hoàng Việt ngày 09/09/2019

09/09/2019