Nghị quyết, quyết định

Danh sách tin tức

BBH và NQ ĐHCĐ bất thường về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Vũ Phương Liên, bổ nhiệm thành viên HĐQT Nguyễn Hoàng Việt ngày 09/09/2019

BBH và NQ ĐHCĐ bất thường về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Vũ Phương Liên, bổ nhiệm thành viên HĐQT Nguyễn Hoàng Việt ngày 09/09/2019

09/09/2019

BBH và NQ ĐHCĐ bất thường về việc xin bổ sung nghiệp vụ kinh doanh Tư vấn đầu tư ngày 15/08/2019

BBH và NQ ĐHCĐ bất thường về việc xin bổ sung nghiệp vụ kinh doanh Tư vấn đầu tư ngày 15/08/2019

16/08/2019

Quyết định số 02/2019/QĐ-HĐQT ngày 18/07/2019 về việc chọn công ty kiểm toán Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Đất Việt

Quyết định số 02/2019/QĐ-HĐQT ngày 18/07/2019 về việc chọn công ty kiểm toán Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Đất Việt

18/07/2019

Nghị quyết số 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ thường niên 2019

Nghị quyết số 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ thường niên 2019

30/06/2019

Nghị quyết HĐQT số 12/2019/NQ-HĐQT ngày 18/06/2019 về việc thay đổi chức danh nhân sự từ TPKT thành KTT Phạm Thị Vân

Nghị quyết HĐQT số 12/2019/NQ-HĐQT ngày 18/06/2019 về việc thay đổi chức danh nhân sự từ TPKT thành KTT Phạm Thị Vân

19/06/2019