Dịch vụ tài chính

AIS cung cấp các sản phẩm tài chính đa dạng với mức Lãi suất chỉ từ 6%.

Giao dịch ký quỹ

Ứng trước tiền bán chứng khoán

Giao dịch ký quỹ

Giao dịch ký quỹ (GDKQ) Là giao dịch Khách hàng mua chứng khoán bằng một phần vốn tự có trên tài khoản chứng khoán của Khách hàng và một phần vốn AIS cho vay.

Đặc điểm của Dịch vụ

AIS luôn chú trọng phát triển các sản phẩm – dịch vụ nhằm hướng tới mục tiêu phục vụ các nhu cầu của khách hàng, cụ thể

  • Thủ tục nhanh chóng, dễ dàng, thời gian vay linh hoạt
  • Sử dụng đòn bẩy tài chính cao giúp Quý khách tối đa hóa cơ hội đầu tư, gia tăng lợi nhuận
  • Danh mục ký quỹ đa dạng, cập nhật thay đổi nhanh chóng, kịp thời
  • Lãi suất ưu đãi, cạnh tranh cao và hấp dẫn nhất
  • Hệ thống tự động tính toán sức mua, tỷ lệ giao dịch ký quỹ chính xác và hiệu quả.

Ứng trước tiền bán chứng khoán

Dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán là dịch vụ hỗ trợ vốn cho khách hàng, được dùng ngay sau khi lệnh bán chứng khoán của khách hàng khớp. Khách hàng có thể ứng trước một phần hoặc ứng trước toàn bộ số tiền bán chứng khoán chờ về.

Đặc điểm của Dịch vụ

  • Có thể ứng online hoặc qua điện thoại
  • Chi phí ưu đãi so với thị trường
  • Ứng tiền linh hoạt, nhanh chóng và thuận tiện

Khoản vay và lãi suất:

STT

Dịch vụ

Mức lãi/phí/ngày

Mức lãi/phí/năm

Ghi chú

 

1

Lãi suất cho vay Giao dịch ký quỹ   

 

 

 

 

1.1

Dư nợ ≤ 1 tỷ/ngày

30 ngày đầu tiên sau khi mở TKCK

0.01667 %/ngày

6 %/năm

KH mở mới từ 01/04/2021

  

 

 

Từ ngày thứ 31 (sau khi mở TKCK)

0.025 %/ngày

9 %/năm

KH hiện hữu

0.025 %/ngày

9 %/năm

 

 

1.2

Dư nợ > 1 tỷ/ngày

0,03306 %/ngày

11.9 %/năm

 

 

2

Phí ứng trước tiền bán chứng khoán

0,03306 %/ngày

11.9 %/năm

Tối thiểu: 0 đồng

 

 

 

Tối đa: Không giới hạn

 

3

Lãi tiền gửi KH trên TKCK

 

0.2 %/năm

 

 

Các tỷ lệ quản trị rủi ro

STT Chỉ tiêu Quy định tại AIS
Thời hạn khoản vay
1 Thời hạn khoản vay 90 ngày
2 Gia hạn khoản vay 90 ngày
Các tỷ lệ quản trị rủi ro tài khoản
3 Tỷ lệ ký quỹ ban đầu ≥50%
4 Tỷ lệ ký quỹ duy trì ≥ 35%
5 Tỷ lệ ký quỹ xử lý ≥ 30%
 

Ưu điểm sản phẩm:

Thủ tục nhanh chóng, dễ dàng, thời gian linh hoạt
Hệ thống giao dịch tiên tiến dễ sử dụng
Danh mục ký quỹ đa dạng
Lãi suất ưu đãi, giải ngân tức thời
Hệ thống tự tính toán sức mua, tỷ lệ giao dịch ký quỹ chính xác và hiệu quả.

Khái niệm liên quan đến vay giao dịch ký quỹ

Giao dịch ký quỹ

Là giao dịch KH mua chứng khoán bằng một phần vốn tự có của KH và một phần vốn AIS cho vay theo các quy định trong Bộ điều khoản và điều kiện đính kèm Hợp đồng mở tài khoản chứng khoán được ký kết giữa KH và AIS

Bộ T&C là gì

Là bộ điều khoản và điều kiện đính kèm theo Hợp đồng mở Tài khoản chứng khoán bao gồm các nội dung như: Các quy định chung về định nghĩa, giao dịch chứng khoán; Quy định về ứng trước tiền bán chứng khoán; Thỏa thuận giao dịch điện tử, Quy định về tài khoản giao dịch ký quỹ; Quy định về tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh (nếu có) được ký kết giữa Khách hàng và AIS.

Tài khoản giao dịch ký quỹ ( TKGDKQ )

Là tài khoản của Khách hàng mở tại AIS trên cơ sở ký kết trên bộ Hợp đồng mở tài khoản chứng khoán tại AIS. Tài khoản được dùng để thực hiện giao dịch ký quỹ chứng khoán của KH và tuân thủ các quy định hiện hành của Pháp luật và AIS.

Tổng giá trị tài sản ( Asset )

Là giá trị tổng tài sản trên TKGDKQ bao gồm toàn bộ tiền (kể cả tiền bán chứng khoán chờ về), chứng khoán được AIS đồng ý cho vay (kể cả chứng khoán hình thành trong tương lai được AIS chấp thuận) và chứng khoán hoặc tài sản không nằm trong Danh sách chứng khoán được phép GDKQ mà AIS đồng ý (trong trường hợp pháp luật cho phép) để KH chuyển/bổ sung vào TKGDKQ nhằm làm tăng giá trị của TKGDKQ (được tính giá trị theo cách thức theo quy định của AIS).

Tổng nợ Giao dịch ký quỹ?

Là tổng nợ bao gồm nợ gốc, lãi vay và tất cả các khoản phí phát sinh liên quan đến khoản vay mà KH vay AIS để thực hiện giao dịch ký quỹ (nhưng chưa được thực hiện hoàn trả)

Giá trị tài sản ròng ( Equity )

Tài sản còn lại của Khách hàng sau khi trừ đi Dư nợ vay GDKQ.

Tỷ lệ ký quỹ ban đầu

Tại thời điểm Khách hàng đặt lệnh mua chứng khoán, KH phải có vốn tự có ban đầu bằng tiền hoặc chứng khoán trên tổng giá trị chứng khoán đặt mua tối thiểu bằng tỷ lệ này

Tỷ lệ ký quỹ

Được tính khi Tổng giá trị đầu tư lớn hơn 0, là tỷ lệ hiện tại giữa “Giá trị tài sản ròng của KH” và “Tổng giá trị đầu tư” (tại thời điểm do AIS xác định).

Tỷ lệ ký quỹ duy trì?

Là tỷ lệ ký quỹ duy trì do AIS quy định và công bố từng thời kỳ. Khi tỷ lệ ký quỹ hiện tại trên TKGDKQ của KH giảm dưới tỷ lệ này, Khách hàng phải bổ sung thêm Tài sản đảm bảo và hoặc trả bớt một phần hoặc toàn bộ Dư nợ vay Giao dịch ký quỹ của Khách hàng tại AIS để bảo đảm Tỷ lệ ký quỹ hiện tại không thấp hơn Tỷ lệ ký quỹ duy trì.

Tỷ lệ ký quỹ xử lý

Là tỷ lệ xử lý bán giải chấp tài khoản ký quỹ. Tỷ lệ này là tỷ lệ do AIS quy định và có thể thay đổi theo từng thời kỳ theo chính sách của AIS ban hành và công bố. Khi Tỷ lệ ký quỹ hiện tại trên tài khoản TKGDKQ của KH nhỏ hơn tỷ lệ này tức là tài khoản của KH đã vi phạm tỷ lệ an toàn tối thiểu do AIS quy định và đây là tỷ lệ xử lý theo quy định của AIS. AIS được toàn quyền thực hiện ngay các biện pháp xử lý cần thiết theo quy định của T&C này, bao gồm thông báo cho KH về việc AIS bán một phần hoặc toàn bộ TSĐB của KH và các biện pháp cần thiết khác để đảm bảo Tỷ lệ kỹ quỹ hiện tại cao hơn Tỷ lệ ký quỹ duy trì

Hạn mức cho vay (HM)

Là Hạn mức Tín dụng cho vay tối đa ứng với mỗi Khách hàng và do AIS áp dụng dựa trên năng lực tài chính của Khách hàng và phù hợp với Pháp luật

Giá trị ký quỹ yêu cầu (MR)

Là Giá trị tài sản ròng mà AIS yêu cầu KH phải có để duy trì Tổng giá trị tài sản trên TKGDKQ

Giá trị tài sản ròng vượt mức ký quỹ (EE)

Là hiệu số giữa tài sản thực có trên tài khoản giao dịch ký quỹ và giá trị ký quỹ yêu cầu

Sức mua (PP )

Là giá trị bằng tiền mà AIS cấp cho Khách hàng căn cứ vào Giá trị tài sản ròng vượt mức ký quỹ và tỷ lệ ký quỹ ban đầu của KH để KH có thể đặt lệnh mua chứng khoán trên TKGDKQ. Sức mua của KH có thể sẽ thay đổi theo mã chứng khoán Khách hàng mua

Thời hạn khoản vay giao dịch ký quỹ

Thời hạn khoản vay GDKQ do AIS và KH thỏa thuận theo quy định về tài khoản giao dịch ký quỹ trên bộ T&C

Gia hạn khoản vay giao dịch ký quỹ

AIS có thể xem xét và đánh giá để tiếp tục gia hạn thời hạn cho vay trên cơ sở đề nghị của khách hàng. Thời gian gia hạn mỗi lần không quá ba (03) tháng.

Lãi suất cho vay giao dịch ký quỹ

Khi Khách hàng sử dụng Margin trong giao dịch, Khách hàng phải trả một khoản lãi suất khi phát sinh khoản ký quỹ đó. Mức lãi suất được xác định trên cơ sở thỏa thuận bằng văn bản giữa công ty chứng khoán và khách hàng hoặc theo chính sách AIS từng thời kỳ và theo quy định của Bộ Luật Dân sự.

Xem nhiều hơn