Chia sẻ của chuyên gia

Chứng khoán phái sinh là gì?

Chứng khoán phái sinh là một hợp đồng tài chính mà giá trị của nó phụ thuộc vào sự thay đổi của giá hoặc biến động...

EPS là gì?

Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS – Earning Per Share) là một cách tính toán khả năng sinh lời của một công ty, bằng cách chia số lợi nhuận công ty kiếm được cho tổng số cổ phiếu của công ty đó.

Lợi nhuận là gì?

Lợi nhuận là một cách để xác định khả năng "kiếm tiền" của một doanh nghiệp. Nó bằng Tổng doanh thu trừ Tổng chi phí.

Thị trường bò và thị trường gấu

Thị trường bò là một thời gian tăng giá của một cổ phiếu, một ngành hay cả một thị trường, trong khi thị trường gấu phản ảnh ngược lại

Thị trường chứng khoán là gì?

Thị trường chứng khoán là nơi kết nối các giao dịch mua bán trao đổi các loại chứng khoán.

Cổ tức là gì?

Cổ tức (Stock dividend) là một phần lợi nhuận sau thuế của công ty được chia cho các cổ đông của công ty đó

Phát hành lần đầu ra công chúng (IPO) là gì

IPO (Initial Public Offering): Thông qua việc phát hành cổ phần lần đầu ra công chúng, một công ty từ công ty cổ phần dạng sở hữu riêng lẻ (Private company) sẽ trở thành...