Báo cáo tài chính

Danh sách tin tức

Công văn số 73/CV/2019-KTTC về việc giải trình số liệu hồi tố BCTC đã kiểm toán năm 2018

Công văn số 73/CV/2019-KTTC về việc giải trình số liệu hồi tố BCTC đã kiểm toán năm 2018

30/08/2019

Báo cáo tỉ lệ ATTC bán niên 2019 đã soát xét

Báo cáo tỉ lệ ATTC bán niên 2019 đã soát xét

15/08/2019

Công văn giải trình chênh lệch BCTC bán niên 2019 đã soát xét

Công văn giải trình chênh lệch BCTC bán niên 2019 đã soát xét

15/08/2019

Báo cáo tài chính bán niên 2019 đã soát xét

Báo cáo tài chính bán niên 2019 đã soát xét

15/08/2019

Báo cáo tài chính Quý 2/2019

Báo cáo tài chính Quý 2/2019

19/07/2019

Báo cáo tài chính Quý 1/2019

Báo cáo tài chính Quý 1/2019

19/04/2019

Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán

28/03/2019

Báo cáo tỉ lệ ATTC năm 2018 đã kiểm toán

Báo cáo tỉ lệ ATTC năm 2018 đã kiểm toán

28/03/2019