Báo cáo tài chính

Danh sách tin tức

Giải trình biến động lợi nhuận 10% năm 2019

Giải trình biến động lợi nhuận 10% năm 2019

30/03/2020

Báo cáo tỉ lệ ATTC kiểm toán năm 2019

Báo cáo tỉ lệ ATTC kiểm toán năm 2019

30/03/2020

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019

30/03/2020

Công văn giải trình chênh lệch KQKD Quý 4 năm 2018 và BCTC kiểm toán năm 2018

Công văn giải trình chênh lệch KQKD Quý 4 năm 2018 và BCTC kiểm toán năm 2018.

23/03/2020

Công văn giải trình chênh lệch KQKD năm 2018

Công văn giải trình chênh lệch KQKD năm 2018.

23/03/2020

Báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính năm 2018 đã kiểm toán

Báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính năm 2018 đã kiểm toán.

23/03/2020

Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán.

23/03/2020

Công văn số 73/CV/2019-KTTC về việc giải trình số liệu hồi tố BCTC đã kiểm toán năm 2018

Công văn số 73/CV/2019-KTTC về việc giải trình số liệu hồi tố BCTC đã kiểm toán năm 2018

30/08/2019