Chứng khoán cơ sở

Hiện nay, tất cả các chứng khoán được giao dịch trên 02 Sở Giao dịch Chứng khoán, đó là Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh (HSX) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Xem chi tiết

Chứng khoán phái sinh

Trên thế giới, chứng khoán phái sinh đã xuất hiện từ giữa thế kỷ thứ 19 và nhanh chóng trở thành sản phẩm tài chính cao cấp, công cụ phổ biến, đóng vai trò quan trọng trọng thị trường tài chính chung. Tại Việt Nam, ngày 10/08/2017, thị trường phái sinh được chính thức giao dịch. Đến nay, thị trường phái sinh đã hoạt động sôi nổi và đưa thị trường chứng khoán Việt Nam lên một tầm cao mới.

Chứng quyền

Chứng quyền có bảo đảm (Covered warrant – CW) là chứng khoán có tài sản đảm bảo do công ty chứng khoán phát hành, cho phép người sở hữu được quyền mua (chứng quyền mua) hoặc được quyền bán (chứng quyền bán) chứng khoán cơ sở cho tổ chức phát hành chứng quyền đó theo một mức giá đã được xác định trước (giá thực hiện) tại một thời điểm đã được ấn định trước (ngày đáo hạn) (trường hợp thanh toán bằng chứng khoán cơ sở), hoặc nhận khoản tiền thanh toán là chênh lệch giữa giá thực hiện và giá thanh toán tại ngày đáo hạn (trường hợp thanh toán bằng tiền).

Xem chi tiết
 

 

Công cụ nợ

Công cụ nợ bao gồm

  • Công cụ nợ của Chính phủ (trái phiếu Chính phủ, tín phiếu Kho Bạc, công trái xây dựng Tổ quốc)
  • Trái phiếu được chính phủ bảo lãnh
  • Trái phiếu chính quyền địa phương
Xem chi tiết
 

 

FAQ

Các khái niệm liên quan tới chứng khoán , giao dịch chứng khoán trên AIS...

Xem chi tiết