Chuyển tiền từ ngân hàng VPBank vào tài khoản giao dịch tại AIS qua App

Chuyển qua App của ngân hàng VPBank

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống Ngân hàng trực tuyến VPBank trên thiết bị di động

Bước 2: Từ màn hình trang chủ, chọn dịch vụ khác, trong danh sách dịch vụ chọn Nạp tiền chứng khoán

Bước 3:Trong danh sách các công ty chứng khoán, chọn CTCP Chứng khoán AIS


Bước 4: Tại màn hình nhập liệu, tại trường mã khách hàng, chọn biểu tượng để chọn tài khoản chứng khoán đã lưu, hoặc nhập mới.
Chọn Lưu hóa đơn (nếu cần). Khi chọn lưu hóa đơn, cần nhập tên gợi nhớ mới có thể “Tiếp tục”

 

Bước 5: Hệ thống tự động hiển thị tên của KH và các tài khoản chứng khoán tương ứng. Chọn tài khoản chứng khoán (tiểu khoản) cần nộp tiền, nhập số tiền và chọn Tài khoản nguồn sẽ trừ tiền và bấm “Tiếp tục”

Bước 6: Tại màn hình xác nhận, kiểm tra lại các thông tin đã chọn/ nhập và bấm xác nhận. hệ thống chuyển sang màn hình nhập OTP/ mã PIN cho smart OTP

Bước 7: Khách hàng nhập OTP

Bước 8: Hiển thị màn hình kết quả giao dịch

Bước 9: Giao dịch nộp tiền Thành công