Nguyên tắc thu nợ:

  • Khi tài khoản có tiền, hệ thống sẽ tự động thu nợ.
  • Hình thức trả nợ: Trả nợ theo tuổi nợ, các món nợ nào đến hạn sớm nhất sẽ đươc ưu tiên trả nợ trước
 

Ưu điểm sản phẩm:

Thủ tục nhanh chóng, dễ dàng, thời gian linh hoạt
Hệ thống giao dịch tiên tiến dễ sử dụng
Danh mục ký quỹ đa dạng
Lãi suất ưu đãi, giải ngân tức thời
Hệ thống tự tính toán sức mua, tỷ lệ giao dịch ký quỹ chính xác và hiệu quả.

Khái niệm liên quan đến vay giao dịch ký quỹ

Giao dịch ký quỹ

Là giao dịch mua chứng khoán có sử dụng tiền vay của AIS, trong đó chứng khoán vừa mua và các chứng khoán được phép ký quỹ khác của khách hàng được sử dụng làm tài sản bảo đảm cho Khoản vay nêu trên.

Hợp đồng Giao dịch Ký quỹ ( HĐ GDKQ)

Là Hợp đồng mở Tài khoản Giao dịch Ký quỹ, được ký kết giữa AIS và Khách hàng

Tài khoản giao dịch ký quỹ ( TKGDKQ )

Là tài khoản của Khách hàng mở tại AIS trên cơ sở ký kết Hợp đồng mở tài khoản giao dịch ký quỹ. Tài khoản được dùng để thực hiện các giao dịch ký quỹ chứng khoán của KH và tuân thủ các quy định hiện hành của Pháp luật và AIS

Tổng giá trị tài sản ( Asset )

Bao gồm toàn bộ tiền mặt (tổng tiền bán chứng khoán sẽ nhận về), Tổng giá trị chứng khoán được phép vay GDKQ, Tổng giá trị chứng khoán không được phép vay nhưng được tính làm tài sản đảm bảo cho tiền vay theo quy định của AIS nhưng vẫn tuân thủ quy định pháp luật

Dư nợ vay GDKQ ( Debt )

Là dư nợ vay GDKQ lũy kế đến thời điểm hiện tại và tiền mua chứng khoán phải thanh toán (bao gồm phí) không bao gồm tiền mặt có trên TKGDKQ.

Giá trị tài sản ròng ( Equity )

Tài sản còn lại của Khách hàng sau khi trừ đi Dư nợ vay GDKQ

Tỷ lệ ký quỹ ban đầu

Tại thời điểm Khách hàng đặt lệnh mua chứng khoán, KH phải có vốn tự có ban đầu bằng tiền hoặc chứng khoán trên tổng giá trị chứng khoán đặt mua tối thiểu bằng tỷ lệ này

Tỷ lệ ký quỹ

Là tỷ lệ ký quỹ hiện tại của Khách hàng.

Tỷ lệ ký quỹ bắt buộc

Là tỷ lệ ký quỹ duy trì do AIS quy định và công bố từng thời kỳ. Khi tỷ lệ ký quỹ hiện tại trên TKGDKQ của KH giảm dưới tỷ lệ này, AIS bắt buộc Khách hàng phải bổ sung thêm Tài sản đảm bảo và hoặc trả bớt một phần hoặc toàn bộ Dư nợ vay Giao dịch ký quỹ của Khách hàng tại AIS để bảo đảm Tỷ lệ ký quỹ hiện tại không thấp hơn Tỷ lệ ký quỹ bắt buộc

Tỷ lệ ký quỹ xử lý

Là tỷ lệ xử lý bán giải chấp tài khoản ký quỹ. Tỷ lệ này là tỷ lệ do AIS quy định và có thể thay đổi theo từng thời kỳ theo chính sách của AIS ban hành và công bố. AIS được toàn quyền thực hiện ngay các biện pháp xử lý cần thiết theo quy định, bao gồm bán một phần hoặc toàn bộ Tài sản đảm bảo của Khách hàng và các biện pháp cần thiết khác để đảm bảo Tỷ lệ kỹ quỹ hiện tại cao hơn Tỷ lệ ký quỹ bắt buộc

Hạn mức cho vay (HM)

Là Hạn mức Tín dụng cho vay tối đa ứng với mỗi Khách hàng và do AIS áp dụng dựa trên năng lực tài chính của Khách hàng và phù hợp với Pháp luật

Giá trị ký quỹ yêu cầu (MR)

Là Giá trị tài sản ròng mà AIS yêu cầu KH phải có để duy trì Tổng giá trị tài sản trên TKGDKQ

Giá trị tài sản ròng vượt mức ký quỹ (EE)

Là hiệu số giữa tài sản thực có trên tài khoản giao dịch ký quỹ và giá trị ký quỹ yêu cầu

Sức mua (PP )

Là giá trị bằng tiền mà AIS cấp cho Khách hàng căn cứ vào Giá trị tài sản ròng vượt mức ký quỹ và tỷ lệ ký quỹ ban đầu của KH để KH có thể đặt lệnh mua chứng khoán trên TKGDKQ. Sức mua của KH có thể sẽ thay đổi theo mã chứng khoán Khách hàng mua

Thời hạn khoản vay giao dịch ký quỹ

Thời hạn khoản vay GDKQ do AIS và khách hàng thỏa thuận trong Hợp đồng mở tài khoản giao dịch ký quỹ

Gia hạn khoản vay giao dịch ký quỹ

AIS có thể tiếp tục gia hạn thời hạn cho vay trên cơ sở văn bản đề nghị của khách hàng. Thời gian gia hạn mỗi lần không quá ba (03) tháng.

Lãi suất cho vay giao dịch ký quỹ

Khi Khách hàng sử dụng Margin trong giao dịch, Khách hàng phải trả một mức phí và lãi suất khi sử dụng dịch vụ đó. Mức lãi suất được xác định trên cơ sở thỏa thuận bằng văn bản giữa công ty chứng khoán và khách hàng và theo quy định của Bộ Luật Dân sự.

Xem nhiều hơn