Danh mục ký quỹ HSX tháng 12.2023 gửi VNX

STT Mã Chứng khoán thực hiện Giao dịch ký quỹ đầu kỳ Mã Chứng khoán bỏ ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ trong kỳ Mã Chứng khoán bổ sung vào danh mục giao dịch ký quỹ trong kỳ Mã Chứng khoán thực hiện Giao dịch ký quỹ cuối kỳ
1 AAA VNL HSG AAA
2 AAM     AAM
3 AAT     AAT
4 ABR     ABR
5 ABT     ABT
6 ACB     ACB
7 ACC     ACC
8 ACG     ACG
9 ACL     ACL
10 ADS     ADS
11 AGG     AGG
12 AGR     AGR
13 ANV     ANV
14 APG     APG
15 ASM     ASM
16 AST     AST
17 BAF     BAF
18 BBC     BBC
19 BCG     BCG
20 BCM     BCM
21 BFC     BFC
22 BHN     BHN
23 BIC     BIC
24 BID     BID
25 BKG     BKG
26 BMC     BMC
27 BMI     BMI
28 BMP     BMP
29 BRC     BRC
30 BSI     BSI
31 BTP     BTP
32 BTT     BTT
33 BVH     BVH
34 BWE     BWE
35 C32     C32
36 C47     C47
37 CAV     CAV
38 CCI     CCI
39 CCL     CCL
40 CDC     CDC
41 CHP     CHP
42 CII     CII
43 CLC     CLC
44 CLL     CLL
45 CLW     CLW
46 CMG     CMG
47 CMV     CMV
48 CMX     CMX
49 CNG     CNG
50 COM     COM
51 CRC     CRC
52 CRE     CRE
53 CSM     CSM
54 CSV     CSV
55 CTD     CTD
56 CTF     CTF
57 CTG     CTG
58 CTI     CTI
59 CTR     CTR
60 CTS     CTS
61 CVT     CVT
62 D2D     D2D
63 DAT     DAT
64 DBC     DBC
65 DBD     DBD
66 DBT     DBT
67 DCL     DCL
68 DCM     DCM
69 DGC     DGC
70 DGW     DGW
71 DHA     DHA
72 DHC     DHC
73 DHG     DHG
74 DHM     DHM
75 DIG     DIG
76 DPG     DPG
77 DPM     DPM
78 DPR     DPR
79 DQC     DQC
80 DRC     DRC
81 DRL     DRL
82 DSN     DSN
83 DTA     DTA
84 DTT     DTT
85 DVP     DVP
86 DXG     DXG
87 EIB     EIB
88 ELC     ELC
89 EVE     EVE
90 EVF     EVF
91 FCM     FCM
92 FCN     FCN
93 FIR     FIR
94 FIT     FIT
95 FMC     FMC
96 FPT     FPT
97 FTS     FTS
98 GAS     GAS
99 GDT     GDT
100 GEG     GEG
101 GEX     GEX
102 GMD     GMD
103 GMH     GMH
104 GSP     GSP
105 GTA     GTA
106 GVR     GVR
107 HAH     HAH
108 HAP     HAP
109 HAR     HAR
110 HAX     HAX
111 HCD     HCD
112 HCM     HCM
113 HDB     HDB
114 HDC     HDC
115 HDG     HDG
116 HHP     HHP
117 HHS     HHS
118 HHV     HHV
119 HII     HII
120 HMC     HMC
121 HPG     HPG
122 HQC     HQC
123 HRC     HRC
124 HSL     HSG
125 HTI     HSL
126 HTL     HTI
127 HTN     HTL
128 HTV     HTN
129 HU1     HTV
130 HUB     HU1
131 HVH     HUB
132 ICT     HVH
133 IDI     ICT
134 IJC     IDI
135 ILB     IJC
136 IMP     ILB
137 ITC     IMP
138 KBC     ITC
139 KDC     KBC
140 KDH     KDC
141 KHG     KDH
142 KHP     KHG
143 KMR     KHP
144 KOS     KMR
145 KPF     KOS
146 KSB     KPF
147 L10     KSB
148 LAF     L10
149 LBM     LAF
150 LCG     LBM
151 LGC     LCG
152 LHG     LGC
153 LIX     LHG
154 LM8     LIX
155 LPB     LM8
156 LSS     LPB
157 MBB     LSS
158 MCP     MBB
159 MDG     MCP
160 MIG     MDG
161 MSB     MIG
162 MSH     MSB
163 MSN     MSH
164 MWG     MSN
165 NAF     MWG
166 NAV     NAF
167 NBB     NAV
168 NCT     NBB
169 NHA     NCT
170 NHH     NHA
171 NHT     NHH
172 NKG     NHT
173 NLG     NKG
174 NNC     NLG
175 NO1     NNC
176 NSC     NO1
177 NT2     NSC
178 NTL     NT2
179 OCB     NTL
180 OPC     OCB
181 ORS     OPC
182 PAC     ORS
183 PAN     PAC
184 PC1     PAN
185 PDN     PC1
186 PDR     PDN
187 PET     PDR
188 PGC     PET
189 PGD     PGC
190 PGI     PGD
191 PGV     PGI
192 PHC     PGV
193 PHR     PHC
194 PJT     PHR
195 PLX     PJT
196 PNC     PLX
197 PNJ     PNC
198 POW     PNJ
199 PSH     POW
200 PTB     PSH
201 PVD     PTB
202 PVP     PVD
203 PVT     PVP
204 RAL     PVT
205 REE     RAL
206 S4A     REE
207 SAB     S4A
208 SAM     SAB
209 SAV     SAM
210 SBA     SAV
211 SBT     SBA
212 SC5     SBT
213 SCR     SC5
214 SCS     SCR
215 SFC     SCS
216 SFG     SFC
217 SFI     SFG
218 SGN     SFI
219 SGR     SGN
220 SGT     SGR
221 SHA     SGT
222 SHB     SHA
223 SHI     SHB
224 SHP     SHI
225 SJD     SHP
226 SJS     SJD
227 SKG     SJS
228 SMB     SKG
229 SRC     SMB
230 SSB     SRC
231 SSC     SSB
232 SSI     SSC
233 ST8     SSI
234 STB     ST8
235 STG     STB
236 STK     STG
237 SVC     STK
238 SVI     SVC
239 SVT     SVI
240 SZC     SVT
241 SZL     SZC
242 TBC     SZL
243 TCB     TBC
244 TCD     TCB
245 TCH     TCD
246 TCL     TCH
247 TCM     TCL
248 TCO     TCM
249 TCT     TCO
250 TDG     TCT
251 TDM     TDG
252 TDP     TDM
253 TDW     TDP
254 TEG     TDW
255 THG     TEG
256 TIP     THG
257 TIX     TIP
258 TLD     TIX
259 TLG     TLD
260 TLH     TLG
261 TMP     TLH
262 TMS     TMP
263 TMT     TMS
264 TN1     TMT
265 TNC     TN1
266 TNH     TNC
267 TNT     TNH
268 TPB     TNT
269 TRA     TPB
270 TRC     TRA
271 TTA     TRC
272 TV2     TTA
273 TVS     TV2
274 TVT     TVS
275 UIC     TVT
276 VAF     UIC
277 VCA     VAF
278 VCB     VCA
279 VCF     VCB
280 VCG     VCF
281 VCI     VCG
282 VDP     VCI
283 VDS     VDP
284 VFG     VDS
285 VGC     VFG
286 VHC     VGC
287 VHM     VHC
288 VIB     VHM
289 VIC     VIB
290 VID     VIC
291 VIP     VID
292 VIX     VIP
293 VJC     VIX
294 VND     VJC
295 VNE     VND
296 VNG     VNE
297 VNL     VNG
298 VNM     VNM
299 VNS     VNS
300 VOS     VOS
301 VPB     VPB
302 VPD     VPD
303 VPG     VPG
304 VPH     VPH
305 VPI     VPI
306 VPS     VPS
307 VRC     VRC
308 VRE     VRE
309 VSC     VSC
310 VSH     VSH
311 VSI     VSI
312 VTB     VTB
313 VTO     VTO
314 YBM     YBM
315 YEG     YEG
2024-01-03 13:17:00 15 viewed