Công văn giải trình chênh lệch KQKD Quý 4 năm 2018 và BCTC kiểm toán năm 2018

Công văn giải trình chênh lệch KQKD Quý 4 năm 2018 và BCTC kiểm toán năm 2018.

(Chi tiết theo file đính kèm)