Công văn giải trình chênh lệch KQKD năm 2018

Công văn giải trình chênh lệch KQKD năm 2018.

(Chi tiêt theo file đính kèm)