Công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2023