Công bố thông tin Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và các tài liệu đính kèm