Công bố thông tin Báo tài chính Quý 4 năm 2023 và Giải trình chênh lệch lợi nhuận