Biên bản họp và nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 06/07/2020

Biên bản họp và nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 06/07/2020.

(Chi tiết theo file đính kèm)

Bạn đang chat với AISmart - Trí tuệ nhân tạo của AIS
×
Click để chat với nhân viên