Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 23/03/2020

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 23/03/2020.

(Chi tiết theo file đính kèm)