Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán.

(Chi tiết theo file đính kèm)