AIS thông báo thay đổi chính sách Biểu phí dịch vụ chứng khoán

Căn cứ theo Thông tư 14/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 18/03/2020 về việc điều chỉnh giá dịch vụ hỗ trợ thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS thông báo thay đổi chính sách Biểu phí dịch vụ Chứng khoán trả Sở Giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam. (Chi tiết theo file đính kèm)

2020-03-20 00:19:00 0 viewed