AIS thông báo thay đổi Biểu phí dịch vụ tài chính

AIS trân trọng thông báo thay đổi Biểu phí dịch vụ tài chính. (Theo file đính kèm)